జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా నెల్లూరు లో

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా నెల్లూరు లోని కొత్తూరు శ్రామిక నగర్ నందు జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు ఏర్పాటు చేసిన కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది.

మీ సేవకుడు.. కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
నెల్లూరు సిటీ ఇంచార్జీ, జనసేనపార్టీ

ketham reddy vinod reddy

A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *