నెల్లూరు నగరంలో AC సుబ్బారెడ్డి కూరగాయల మార్కెట్ మిత్రమండలి ఆధ్వర్యంలో

  • Avatarby ketham reddy vinod reddy
  • Sep 04, 2019
  • 0
  • Category:

నెల్లూరు నగరంలో AC సుబ్బారెడ్డి కూరగాయల మార్కెట్ మిత్రమండలి ఆధ్వర్యంలో మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్ లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది.

మీ సేవకుడు.. కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
నెల్లూరు సిటీ ఇంచార్జీ, జనసేనపార్టీ

 

Avatar

ABOUT THE AUTHOR

ketham reddy vinod reddy
A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave A Comment