మీకు మీ కుటుంబ సబ్యులకు .. నరక చతుర్థి శుభాకాంక్షలు …

మీకు మీ కుటుంబ సబ్యులకు .. నరక చతుర్థి శుభాకాంక్షలు …

మీ సేవకుడు ..
కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
జనసేన పార్టీ నెల్లూరు సిటీ MLA అభ్యర్థి

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *