జనసేనపార్టీ నాయకులు శ్రీ నాగబాబు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు..

జనసేనపార్టీ నాయకులు శ్రీ నాగబాబు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు..
– కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
జనసేనపార్టీ నెల్లూరు సిటీ MLA అబ్యర్ధి

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *