జనసేన పార్టీ .. జన సైనికుల సమావేశం , కోట , నెల్లూరు జిల్లా

జనసేన పార్టీ .. జన సైనికుల సమావేశం , కోట , నెల్లూరు జిల్లా

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *