శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన నెల్లూరు జిల్లా 10 నియోజకవర్గాల సమీక్షా సమావేశం.

మంగళగిరిలోని జనసేనపార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయంలోశ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన నెల్లూరు జిల్లా 10 నియోజకవర్గాల సమీక్షా సమావేశం.

మీ సేవకుడు..-కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
నెల్లూరు సిటీ ఇంచార్జీ,
జనసేనపార్టీ

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *