ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా సాధనకై అఖిలపక్ష రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో

ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా సాధనకై అఖిలపక్ష రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొని ప్రసంగించడం జరిగింది.

-మీ సేవకుడు
కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి,
నెల్లూరు సిటీ ఇన్ ఛార్జ్
జనసేన పార్టీ

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *