కుమారి నీలిమ గారికి శుభాకాంక్షలు …. – కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి

మన నవ్యాంద్ర రాష్ట్రం నుండి ఎవరెస్ట్ శికరాన్ని అధిరోహించిన తొలి యువతి, యువతరానికి స్పూర్తి దాయకమైన కుమారి నీలిమ గారికి శుభాకాంక్షలు ….
– కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి , ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యూత్ కాంగ్రెస్

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *