మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి 150 వ సినిమా …. ఖైదీ నెంబర్ 150 విజయవంతం కావాలని … నెల్లూరు జిల్లా చిరంజీవి యువత ఆధ్వర్యంలో బారి ర్యాలీ.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి 150 వ సినిమా …. ఖైదీ నెంబర్ 150 విజయవంతం కావాలని … నెల్లూరు జిల్లా చిరంజీవి యువత ఆధ్వర్యంలో బారి ర్యాలీ.

-కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *