రామ్ చరణ్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని … మృత్యుమ్ జయ హోమం

(27-3-17) రామ్ చరణ్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని … మృత్యుమ్ జయ హోమం … నెల్లూరు లోని మూలపేట శివాలయం లో … నెల్లూరు జిల్లా చిరంజీవి యువత ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు.

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *