శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు శ్రీ శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి మరియు శ్రీ శ్రీ శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వార్ల … అరుణాచల కార్తీక దీప కార్యక్రమం

శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠాధి

పతులు శ్రీ శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి మరియు శ్రీ శ్రీ శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వార్ల … అరుణాచల కార్తీక దీప కార్యక్రమం , @ vpr కన్వెన్షన్ సెంటర్ , నెల్లూరు

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *