జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా నెల్లూరు లోని 16 వ డివిజన్ చిల్డ్రెన్స్ పార్క్ నందు జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు ఏర్పాటు చేసిన కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. మీ సేవకుడు.. కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి నెల్లూరు సిటీ ఇంచార్జీ, జనసేనపార్టీ

  • Avatarby ketham reddy vinod reddy
  • Sep 19, 2019
  • 0
  • Category:

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా నెల్లూరు లోని 16 వ డివిజన్ చిల్డ్రెన్స్ పార్క్ నందు జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు ఏర్పాటు చేసిన కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది.

మీ సేవకుడు.. కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
నెల్లూరు సిటీ ఇంచార్జీ, జనసేనపార్టీ

Avatar

ABOUT THE AUTHOR

ketham reddy vinod reddy
A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave A Comment