నేడు కర్నూలులో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసి

నేడు కర్నూలులో మా సుప్రీం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసి నెల్లూరు నగరంలో పార్టీ బలోపేతం కోసం తీసుకుంటున్న పలు చర్యలు గురించి, నగరంలో పార్టీ తరపున చేస్తున్న పలు కార్యక్రమాల గురించి వివరించడం జరిగింది.
-మీ సేవకుడు.. కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి

Avatar

ABOUT THE AUTHOR

ketham reddy vinod reddy
A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave A Comment