కరోనా విపత్తు సమయంలో సాయానికి పోతే ఈ అక్రమ కేసులేంది మంత్రి అనిల్ గారు

  • Avatarby ketham reddy vinod reddy
  • Apr 17, 2020
  • 0
  • Category:

కరోనా విపత్తు సమయంలో సాయానికి పోతే ఈ అక్రమ కేసులేంది మంత్రి అనిల్ గారు. అధికార పార్టీ వారు మాత్రమే సాయం చేయాలి అని పేటెంట్ తీసుకున్నారా మీరు? ఈ సమయంలో రాజకీయాలు వద్దు. వీలైతే పదిమందికి సాయం చేద్దాం.

Avatar

ABOUT THE AUTHOR

ketham reddy vinod reddy
A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave A Comment