కరోనా విపత్తు సమయంలో సాయానికి పోతే ఈ అక్రమ కేసులేంది మంత్రి అనిల్ గారు

కరోనా విపత్తు సమయంలో సాయానికి పోతే ఈ అక్రమ కేసులేంది మంత్రి అనిల్ గారు. అధికార పార్టీ వారు మాత్రమే సాయం చేయాలి అని పేటెంట్ తీసుకున్నారా మీరు? ఈ సమయంలో రాజకీయాలు వద్దు. వీలైతే పదిమందికి సాయం చేద్దాం.

ketham reddy vinod reddy

A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *