నెల్లూరు ప్రజానీకానికి , జనసేన పార్టీ నాయకులకు , కార్యకర్తలకు , మిత్రులకు , శ్రేయోభిలాషులకు — దీపావళి శుభాకాంక్షలు…

నెల్లూరు ప్రజానీకానికి , జనసేన పార్టీ నాయకులకు , కార్యకర్తలకు , మిత్రులకు , శ్రేయోభిలాషులకు — దీపావళి శుభాకాంక్షలు…

మీ సేవకుడు .. కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
జనసేన పార్టీ నెల్లూరు సిటీ MLA అభ్యర్థి

Avatar

ABOUT THE AUTHOR

ketham reddy vinod reddy
A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave A Comment